Πυροσβεστική Ακαδημία

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με το Διάταγμα της 20ης Ιουνίου 1931, περί κανονισμού της διεξαγωγής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εν τω Κράτει, {180, τεύχος Α΄, Φ. Ε. Κ./ 3ης Ιουλίου 1931}, καθιερώθηκε το υποχρεωτικό της εκπαίδευσης των κατατασσόμενων στο Πυροσβεστικό Σώμα και οι τρόποι εκπαίδευσης τους.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Διατάγματος, τα ειδικά μαθήματα, παρακολούθησαν υποχρεωτικά όλοι οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και Δόκιμοι, από του βαθμού Υποδιοικητή  Β΄ τάξεως και άνω, ενώ απαλλάχθηκαν μόνο της υποχρέωσης για εξετάσεις.

Την όλη διεύθυνση της εκπαιδεύσεως είχε ο Γενικός Επιθεωρητής Αλκιβιάδης Κοκκινάκης, βοηθούμενος από γνωμοδοτικό Συμβούλιο Καθηγητών, που είχε την ευθύνη κατάρτισης του αναλυτικού προγράμματος και τον τελικό έλεγχο των εξετάσεων.

 

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Το 1993 με το Π.Δ.329/93 μετονομάζεται η Πυροσβεστική Σχολή σε Πυροσβεστική Ακαδημία και το Τμήμα Ανθυποπυραγών γίνεται ισότιμο των ΑΕΙ, ενώ το 1997 με το Π.Δ. 239/97 τα Τμήματά της μετονομάζονται σε Σχολές.

 

Οι διαδικασίες εισαγωγής και φοίτησης στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας διαφοροποιούνται ανάλογα με τη Σχολή (παραγωγική/μη παραγωγική), ειδικότερα:

Σχολή Ανθυποπυραγών

    •       Στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προβλέπεται φοίτηση διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων και μέχρι σήμερα μπορούσαν  να εισαχθούν για εκπαίδευση, Ιδιώτες πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης σχετικού διαγωνισμού από το Α.Π.Σ. και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.1 (α) του Ν.2226/1994 (Α΄122) και το άρθρο 1 του Π.Δ.365 /1990 (Α΄144), όπως ισχύει σήμερα και συντρέχουν στο πρόσωπό τους όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στους οικείους κανονισμούς, Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες επιτυχόντες στο διαγωνισμό που προκηρύσσεται με το σύστημα του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου από Λύκειο ή ισότιμου τίτλου Μέσης Εκπαίδευσης που να παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε Ανώτατες Σχολές, και συντρέχουν στο πρόσωπό τους όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται  στους οικείους κανονισμούς, Πυρονόμοι Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 2226/1994, και συντρέχουν στο πρόσωπό τους όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται  στους οικείους κανονισμούς.Και τέλος ιδιώτες πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που εισάγονται στην Πυροσβεστική Ακαδημία εκπαιδεύονται επί δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Κατά το Α΄ έτος εκπαιδεύονται πρακτικά σε πυροσβεστικά καθήκοντα στην Ακαδημία και σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και κατά το Β΄ έτος φοιτούν στη Σχολή Ανθυποπυραγών διδασκόμενοι τα προβλεπόμενα για το Α΄ έτος σπουδών μαθήματα.Οι Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες επιτυχόντες στο διαγωνισμό που προκηρύσσεται με το σύστημα του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου εισάγονται στο δεύτερο έτος σπουδών, στο ίδιο έτος φοιτούν και οι Πυρονόμοι που εξελίσσονται σε Αξιωματικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.649/1970 (Α΄176).

    •       Με το άρθρο 69 του ν.4249/2014 «Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας-Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π)» διαμορφώνεται ένα νέο σύστημα εισαγωγής στη Σχολή Ανθυποπυραγών. Η θέση του σε εφαρμογή από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 παρέχει τη δυνατότητα υποψηφιότητας εισαγωγής σε ιδιώτες που συμμετέχουν στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμ­φωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α' 188) και του π.δ. 60/2006 (Α' 65), όπως ισχύουν.Επίσης σε Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμοι, ηλικίας μέχρι 35 ετών, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 73, 74 και 75 του π.δ. 174/1983, όπως ισχύουν, πριν από τη συμ­μετοχή τους στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο. Τέλος σε Πτυχιούχους  Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων των Σχολών ή Τμημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του π.δ. 365/1990 (Α' 144), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ. 239/1997, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα.

    •       Για όσους εισάγονται στη Σχολή πριν εκπληρώσουν τις στρατιω­τικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέω­σης. Οι ανωτέρω, μετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση.

    •       Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τη Σχο­λή λόγω αποβο­λής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3421/2005 (Λ' 302).

    •       Οι προκηρύξεις διενέργειας διαγωνισμών, οι αποφάσεις ρύθμισης διαδικασιών και προϋποθέσεων  συμμετοχής καθώς επίσης  ο αριθμός εισακτέων σε αυτούς εκδίδονται από την Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Σχολή Αρχιπυροσβεστών

Με το άρθρο 69 του ν.4249/2014 «Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας-Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π)» επανακαθορίζονται η διαδικασία εισαγωγής, ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών, καθώς και η βαθμολογική εξέλιξη των αποφοίτων της.

Ειδικότερα:

    •       Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκ­παίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μετα- δευτεροβάθμιες σχολές.

    •       Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών εισάγονται με εξε­τάσεις απόφοιτοι της Σχολής Πυροσβεστών που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στο βαθμό του Πυροσβέστη. Η φοίτηση στη Σχολή Αρχιπυροσβε­στών διαρκεί εννέα (9) μήνες. Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με από­φαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

    •       Οι απόφοιτοι της Σχολής Αρχιπυροσβεστών ονομά­ζονται Αρχιπυροσβέστες Παραγωγικής Σχολής και δύνανται να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του Αντιπυράρχου, μετά από προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

 

Σχολή Πυροσβεστών

    •       Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβε­στών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύ­στημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1351/1983 (Α' 56) και των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 και του π.δ. 60/2006, όπως ισχύουν.

    •       Η Σχολή  Πυροσβεστών ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκ­παίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες σχολές.

    •       Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα. Οι απόφοιτοι είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου για κάλυψη υφιστάμενων κε­νών οργανικών θέσεων.

    •       Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

    •       Για όσους εισάγονται στη Σχολή πριν εκπληρώσουν τις στρατιω­τικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέω­σης. Οι ανωτέρω, μετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση.

 

    •       Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τη Σχο­λή λόγω αποβο­λής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3421/2005 (Λ' 302).