Στατιστικά Στοιχεία

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζουμε αναλυτικά την κλιμάκωση της βαθμολογίας των υποψηφίων ανά μάθημα